wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 16 юли 2020 г. в он лайн формат се проведе Световното кафене за зелен рестарт с участието на експерти от Центъра по компетентност "Clean&Circle"

Oрганизатори на събитието са MOVE.BG, а работните теми бяха: зелени стартъпи и иновации, кръгова икономика, енергия, климат, биоразнообразие и земеделие.

Учените от Центъра по компетентност „Clean&Circle” гл. ас. д-р Михаела Белухова (Биологически факултет-СУ) и доц. Хюсеин Йеменджиев (Бургаски университет) бяха основни участници в дискусията на тема „Зелени стартъпи и иновации“. Основните теми бяха:

  • Как да се повиши институционално и програмно готовността в България да участва ефективно в програмата за възстановяване на ЕС "Next Generation EU" и в инвестиционната програма за Зелената сделка ?
  • Преди броени дни България беше поставена в категорията на скромните новатори в EU Innovation Scoreboard, изследване на Европейската комисия. В същото време в България има стартиращи бизнеси и научни проекти, които ако бъдат подкрепени, могат да променят икономиката ни. Какво е необходимо на бизнеса и науката, за да участват в пълноценно в европейския процес за зелена и дигитална трансформация и възстановяване?
  • Как да се мобилизира целият експертен потенциал в триъгълника природозащитници, бизнес и наука?
  • Как образователната система в цялата си вертикала може да фасилитира този процес?

Центърът по компетентност „Clean&Circle” гради и развива своята дейност с основанта цел да скъси дистанцията „научни достижения – реални технологии – бизнес“. Изградената структура и професионален капацитет на Центъра ще окажат трайно въздействие върху разнообразни научни области и изследвания – кръговото използване на води, отпадъци, енергия, получаване на ценни ресурси от отпадъци, биотехнологиите, водните цикли, управление на рискови биологични и екологични фактори, зелената сделка, предприемаческите и биопредприемаческите умения, висшето образование и продължаващото обучение, трансфера на технологии и биотехнологии чрез технологично предприемачество и др.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на ...
На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...
Проектът за изграждане и развитие на Център за ...