wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

От 5-и до 8-и октомври в Спа хотел Клептуза, Велинград се проведе научна конференция "Екологични продукти за здравето". Организатори на събитието са Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина”, финансирана от Министерството на образованието и науката и Центърът по компетентност "Clean&Circle".

Утвърдени учени от ННП "БиоАктивМед" и Центъра по компетентност "Clean&Cercle" представиха постиженията в науката на своите екипи.
С доклади в дискусиите участваха проф. Иван Димов и проф. К. Костадинов (съветници на министър Красимир Вълчев), представители на УО на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - Мария Денизова и Георги Иванов и други гости.
В конференцията с доклади участваха фирми "Инфолаб", "ЛКВ", "Алекс 1977", ВМЗ Модна индустрия" и др., община Велинград, община Драгиново, ТВмедия, вестник "ТЕМПО" и др.

Много от младите учени, представили доклади и постери, получиха парични награди от сформиран награден фонд от професорите: Павлина Долашка, Нарцислав Петров, Яна Топалова, Стоян Шишков, Ива Угринова, Рени Калфин, Николай Василев и Костадин Костадинов.


Спа Хотел "Клептуза" предостави използването за 5 дни на конферентната зала, като подкрепа за науката.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...
Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на ...
На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...