wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Колектив от Университета Проф. Асен Златаров с ръководител Проф. Валентин Ненов разработи и патентова иновативна техника за НЕУТРАЛИЗИРАНЕ И ИНХИБИРАНЕ НА СВОБОДНИ РАДИКАЛИ.

Категоричните доказателства за участието на свободните радикали в патогенезата на човешките заболявания и стареенето доведоха в световен мащаб до засилено търсене на методи и технологии за тяхното елиминиране.

Колектив от Университета Проф. Асен Златаров с ръководител Проф. Валентин Ненов разработи и патентова иновативна техника за НЕУТРАЛИЗИРАНЕ И ИНХИБИРАНЕ НА СВОБОДНИ РАДИКАЛИ. Фигурата по-горе показва схема на реактора и принципа на елиминиране на свободните радикали .

Патент Рег. № 67185 B1/2020г. БИО-ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН РЕАКТОР И МЕТОД ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ И ИНХИБИРАНЕ НА СВОБОДНИ РАДИКАЛИ

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...
Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на ...
Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...