wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 29 юли 2021 г. се проведе среща между координатора на Центъра по компетентност “Clean&Circle” – проф. дбн Яна Топалова и г-н Фридрих Катцер, изпълнителен директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Целта на срещата беше запознаването на г-н Катцер с развитието на проекта, технологиите в процес на активна разработка, закупена и очаквана високотехнологична апаратура със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Въз основа на това бяха очертани възможните полета за сътрудничество.

Продължаване на съществуващата съвместна дейност, водена от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по пречистване на инфилтратни и производствени води от ОП СПТО.

Прилагане на подходящи технологии за охарактеризиране на пепели, които да бъдат преработени и включени в състава на строителни материали.

Разработване и представяне на нови програми за обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на водопречистването, които да се приложат сред служителите на ОП СПТО от експертите в Центъра по компетентност “Clean&Circle”. Наред с това ще продължи специализираната подготовка на студенти-магистри в Софийския университет в близко сътрудничество с бизнеса, благодарение на което науката и практиката са в постоянна взаимовръзка.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...
Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на ...
Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...