wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Проектът за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ проведе първата си пресконференция в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 5 юни 2018 г.

Основната цел на проекта е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

Важен приоритет на проекта е иновационната дейност, основана на върхови постижения в научните изследвания и технологиите. Планира се контрол на процесите в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи, както и създаване на чисти технологии. Предвижда се разработване на учебни и квалификационни програми за бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции, както и дейности, свързани с трансфер на технологии, разпространение на резултатите и развитие на технологичното предприемачество.

Проектът включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории.

Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

2-1 „Много съм горда с този проект, но в същото време осъзнавам колко е сериозна работата, която трябва да свършим. Тук сме се събрали смели хора с кураж и ентусиазъм, работим заедно от дълги години и смятам, че ще успеем да реализираме нашите идеи“, каза координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет. Той е водещ партньор в консорциум с Университета по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехническия университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Института по физикохимия при БАН; Института по органична химия с център по фитохимия при БАН; Института по микробиология при БАН и Фондация "Клийнтех България". Представителите на партньорите по проекта очертаха основните аспекти на бъдещата си работа и специфичната си роля в изпълнението на проекта.

Центърът за компетентност ще работи в сътрудничество с Предприятието за третиране на отпадъци на Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ-ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, и Университет на Модена, Италия. Асоциираните партньори ще търсят решения на казуси от своята практика и ще внедряват научните и технологични разработки на изследователите. Бизнесът изрази своите очаквания за конкретни решения „тук и сега“, съобразени със специфичните условия в България. „Ние можем да внесем ноу-хау отвън, но то е разработено за чужди потребности“, каза Стефан Сотиров, регионален мениджър на Интерпласт БГ.

На пресконференцията, освен журналисти, присъстваха представители на партньорските организации и на Управляващия орган – „Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срокът за изпълнение е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на ...
На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...
Проектът за изграждане и развитие на Център за ...