wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Партньори – бенефициенти

SU

Водеща организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски“

Създаден през 1888 г., Софийският университет „Св. Климент Охридски” (СУ) е водещата българска академична и научноизследователска институция, която се нарежда сред най-престижните 750 университета в света и най-престижните 300 в Европа. Структурата му включва 16 факултета, 3 департамента и над 35 центъра. В проекта Clean&Circle СУ участва с 5 свои факултета – Биологически факултет, Факултет по математика и информатика, Физически факултет, Геолого-географски факултет, Факултет по химия и фармация.

 

Биологическият факултет е водещ партньор в образователната, научноизследователската и приложната дейност в областта на екологичната биотехнология, биотехнологиите на пречиствателните процеси и биопредприемачеството. В него от 25 години функционират магистърски програми „Екологична биотехнология“, „Приложна хидробиология и аквакултури“, а в последните 10 години и „Биобизнес и биопредприемачество“ и „Екомениджмънт“. Този концентриран интелектуален продукт по същество е ядрото на чистите технологии и кръговата икономика. БФ е създател на „Бизнес инкубатор“ към Столична община и Столично предприятие за третиране на отпадъци, и дългогодишен партньор на Софийска вода АД в изпълнението на образователни и научно-технологични проекти.

Екип...

 

Факултетът по математика и информатика участва в създаване на обща информационна система, технологичен информационен облак на ЦК за интегриране на голям обем данни, прилагане на анализ на данни и прогностични методи, както и Лаборатория „Информационни технологии”.

Екип...

 

Физическият факултет участва в проекта със своята експертиза в спектроскопски, реологични и други биохимикофизични методи за анализ на състава на водите, статистически анализ на данни, флотация и биосензори.

Екип...

 

Геолого-географският факултет е водещ в дейностите по локализиране, характеризиране и оценяване на природни рискови зони и също участва в разработването на материали на природна и синтетична основа за пречистване на промишлени води.

Екип...

 

Факултетът по химия и фармация участва в развитието и приложението на иновативни методи за ИСП, РФА, хроматографски и радиохимичен анализ за определяне елементния и радионуклиден състав, химични форми на елементите и органичните съединения във води, твърди и течни отпадъци.

Екип...

 

UASG

Университет по архитектура, строителство и геодезия

УАСГ е водещ учебен, изследователски и експертен център в България в две от ключовите области на проекта - управление на водите и управление на строителните отпадъци. Екипът от Хидротехническия факултет участва с разработване на технологии и решения за прилагане на принципите на кръговата икономика във ВиК сектора. Екипът от Строителния факултет работи по адаптирането на методи за селективно разрушаване на сгради и за оползотворяване на строителните отпадъци в нови строителни материали.

Екип...
LTU

Лесотехнически университет

ЛТУ е национално утвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научноизследователска и внедрителска дейност. В ЛТУ са обособени 6 факултета. В проекта Clean&Circle водещ е Факултетът по екология и ландшафтна архитектура, който работи в областта на управление на отпадъците, включително на биоразградимите и биоотпадъците като част от кръговата икономика.

Екип...
UAZ

Университет "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България включващ пет факултета и три колежа. Факултетът по Технически Науки е наследник на традиции в областта на химичните технологии, технология на материалите, биотехнологиите, компютърните технологии и електрониката. Катедра “Технология на водата“ е пряк изпълнител на изследователски задачи по проекта Clean&Circle с експертизата си в използването на енергията чрез био-електрохимични системи и извличане на биогенни елементи, съдържащи се в отпадъчни води и утайки и тяхното рециклиране.

Екип...
IFH-BAN

Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН

ИФХ извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на създаване на авангардни материали и технологии на базата на електрохимично получени метални, сплавни и модифицирани полимерни покрития със защитни, декоративни и електрокаталитични свойства; наноразмерни фази и явления, кристализационни процеси и получаване на стъкла, керамики и стъклокерамики, вкл. чрез използване на отпадни суровини; дизайн, охарактеризиране и оптимизация на комплексни течни среди и меки наноструктурирани материали за приложения в медицината, фармацията, хранителната и нефтената промишлености

Екип...
IOH-BAN

Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН

ИОХЦФ извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на изясняване на връзката между структура и реакционна способност на органичните съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди. Сред най-важните му научноизследователски постижения са разработване и патентоване на метод за получаване на високоефективни въглеводородни адсорбенти с приложение като лекарствено средство, за пречистване на замърсени отпадни води и газове; създаване на нови хетерогенни катализатори за по-рационално преработване на въглеводородни суровини и получаване на екологични и алтернативни горива; оползотворяване на селскостопански отпадъци за производство на активни въглени с приложение при очистването на питейни и отпадни води и др.

Екип...
IM-BAN

Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН

ИМикБ е национален изследователски център в микробиологичните науки, занимаващ се с фундаментални изследвания и приложна микробиология – микробен биосинтез и биотехнологии. Член е на международната мрежа на Институт Пастьор. Институтът има 5 департамента – Обща микробиология, Приложна микробиология, Инфекциозна микробиология, Вирусология и Имунология и 82 изследователи, работещи в различни области на микробиологията, включително молекулярно–биологични анализи, микробиологичен, и токсикологичен анализ.

Екип...
CleanTech

Фондация "Клийнтех България"

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Работи активно за въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели, като ниско въглеродна и кръговата икономика, чрез консултиране и финансиране на иновативни предприятия, подкрепа на стартиращи фирми, достъп до международна мрежа от експерти, партньори, клиенти и инвеститори. Официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии в направленията „Устойчива енергия“ и „Климатични промени“; партньор в проекти по Хоризонт 2020, ИНТЕРРЕГ и национални програми и инициативи.

Екип...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...