wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Модул „Трансфер“

Дейността на Центъра по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ е фокусирана в реализация на иновации, чрез развиване на приложна наука и подходящи мерки за приложението на наукоемки решения, които да захранят високата добавена стойност на българската икономика, да опосредстват трансформацията и към кръгов модел на функционира и да допринесат за трансформацията към устойчиво общество с нисък отпечатък върху околната среда, адаптиращо се успешно към климатичните промени.

Комерсиализацията на резултатите от научни дейности в рамките на Центъра за компетентност е свързана с практическото прилагане на резултатите от научни изследвания и/или дейности, включително резултатите от индустриалната дейност, с цел въвеждане на пазара на нови или подобрени продукти, процеси и услуги в следните области на индустрията, икономиката и обществото – енергия и енергетика, околна среда, затворени водоснабдителни цикли, здраве и храни, физически науки и инженерство, социални иновации и е-инфраструктури.

В Центъра е създадено Звено за технологичен трансфер и комерсиализация, който прилага методология, разработена по програма H2020, за да определи нивото на технологична готовност на технологиите/изобретенията, предложени от изследователски клъстери/научни екипи, и ще приеме тези резултати, които имат минимална оценка 6 или „TRL 6 Технология, демонстрирана в съответната среда“ („TRL 6 Technology demonstrated in relevant environment“).

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...