wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Известно е, че България е богата на минерални извори страна и развитието ѝ като балнеолечебен център е от ключово значение за бизнеса и развитието на регионите в страната. Свойствата на минералните води в Община Велинград и изследването на активните вещества в тях стават обект на съвместната дейност на научния екип на Института по органична химия с център по фитохимия на БАН, партньор към Центъра по компетентност Clean & Circle и на Община Велинград.

През месец февруари бяха сключени 9 договора за сътрудничество и бяха взети първите проби от девет различни извора, които се намират на територията на Община Велинград и село Драгиново. Изследването на предстоящите проби ще бъде осъществено с най-съвременна апаратура, закупена със средства на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще даде възможност за задълбочен анализ на лечебните свойства на минералните извори. Наред с това се разработват нови продукти за здравето, като се използват полезните качества на водата в района.  

Предстои изследванията да определят възможността и условията, при които минералната вода да се използва пълноценно в туризма, в балнеологията и рехабилитацията, във фармацията, включително в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

Екипът е с ръководител проф. Павлина Долашка (ИОФХЦ-БАН) и учените: проф. Нарцислав Петров, доц. Иванка Стойчева, доц. Людмила Велкова, доц. Александър Долашки, Петър Петров и Карина Маринова.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...
Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на ...
Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...