wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

За десети път International Workshop and Summer School on Plasma Physics събра утвърдени и млади учени, докторанти и пост-докторанти от Белгия, България, Чехия и Япония.

Участниците представиха и дискутираха последните резултати в областта на Физика на плазмата, Термоядрения синтез, Плазмени модели и симулации, Плазмени източници, Диагностика на плазмата, Плазмени технологии и приложения в области като биология, медицина, селско стопанство и екология. Тази година важен акцент беше поставен върху създаването и приложението на плазмени технологии като довършителен етап на чистите технологии /елиминиране на токсичните замърсители във води, утайки и концентрати след обратна осмоза/.

По традиция, събитието се проведе в Китен, като главен организатор е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Съорганизатор на тазгодишното издание е Центърът за компетентност Clean & Circle.

Участници от Центъра за компетентност Clean & Circle представиха резултати от най-новите изследвания, провеждани в рамките на европейския проект PROMISCES по плазмено третиране за редуциране на токсичността на инфилтрат и утайки от депа за твърди битови отпадъци. Апаратурата за изследванията е финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ЕС. С докладваните изследвания се разкриват иновативни възможности за създаване на хибридни технологии и надграждане на съществуващите такива за елиминиране и управление на токсичните замърсители във води, отпадъчни води, отпадъци, утайки. Това са основни дейности в Центъра за компетентност Clean&Circle и проекта по Хоризонт 2020 PROMISCES. В бъдещото разработване и трансфер на най-трудните елементи на чистите технологии беше демонстрирана успешна синергия между инфраструктурни, високотехнологични и научни проекти на ЕС.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...