wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 26.10.2022 г. проф. дбн Яна Топалова – координатор на проекта беше удостоена с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието ѝ беше връчено от Ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков за приноса й за развитието на Софийския университет и за издигане на биологичната наука на равнище – технологии и реализация в бизнеса.

Прочети още

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...