wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Лесотехническият университет завърши оборудването на две лаборатории, в които развива учебна, научно-изследователска и диагностична дейност.

Прочети още...

Екипът на проф. Павлина Долашка и проф. Нарцислав Петров от Института по органична химия с център по фитохимия – БАН, партньор в проекта за изграждане на Център по компетентност „Clean&Circle”, разработи маски с активен въглен за предпазване от Covid-19.

Прочети още...

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) предприемаме следните мерки

Прочети още...

Значителният и значим брой дами в екипа за управление и научна дейност на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ отбеляза деня на жената със специално събитие.

Прочети още...

На 11 декември 2019 г. Европейската комисия обяви утвърждаването на „Зелената сделка“ за ЕС и неговите граждани.

Прочети още...

Първа среща на младите изследователи от Център по компетентност “Clean & Circle”

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...