wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Работна среща и нов научен напредък по Дейност 4 от изследователската програма на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Прочети още...

На 15.10.2019 г. от 17 часа в Заседателната зала на Биологически факултет, СУ се състоя официалното откриване на учебната година 2019-2020 за магистърските специалности към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ - „Eкологична биотехнология”, „Биобизнес и биопредприемачество”, „Екомениджмънт”, „Приложна хидробиология и аквакултури”.

Виж повече...

На 14.10.2019 г. от 15 ч. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) бяха открити модернизираните лаборатории на Хидротехническия и Строителния факултети.

Виж повече...

Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност, представи първите си научни резултати на три форума в страната.

Виж повече...

Проф. д-р Валентин Ненов от университета "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, партньор в Clean&Circle, представи очакваните ползи от проекта за развитието на еко-туризма в България на Седемнадесетата туристическа борса „Вашата ваканция“.

Виж повече...

Проф. Ирина Рибарова и доц. Румяна Захариева от Университета по архитектура, строителство и геодезия, партньор по проекта, представиха целите и задачите на изграждащия се Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ на форум, посветен на кръговата икономика в сферата на комуналните услуги.

Виж повече...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...