wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) предприемаме следните мерки

Прочети още...

Значителният и значим брой дами в екипа за управление и научна дейност на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ отбеляза деня на жената със специално събитие.

Прочети още...

На 11 декември 2019 г. Европейската комисия обяви утвърждаването на „Зелената сделка“ за ЕС и неговите граждани.

Прочети още...

Първа среща на младите изследователи от Център по компетентност “Clean & Circle”

Прочети още...

Работна среща и нов научен напредък по Дейност 4 от изследователската програма на проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Прочети още...

На 15.10.2019 г. от 17 часа в Заседателната зала на Биологически факултет, СУ се състоя официалното откриване на учебната година 2019-2020 за магистърските специалности към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ - „Eкологична биотехнология”, „Биобизнес и биопредприемачество”, „Екомениджмънт”, „Приложна хидробиология и аквакултури”.

Виж повече...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...