wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

Горски растителен килим ще покаже дали би помогнал за облекчаване на канализационната система при дъжд

Прочети още...

Центърът по компетентност “Clean&Circle” организира среща-дискусия с представители на бизнеса и браншовите организации

Прочети още...
Представяме ви специалния брой на списание Българска Наука, който ни запознава с лицата на Оперативна програма 'Наука и образование за интелигентен растеж".
Прочети още...

На 29 юли 2021 г. се проведе среща между координатора на Центъра по компетентност “Clean&Circle” – проф. дбн Яна Топалова и г-н Фридрих Катцер, изпълнителен директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Прочети още...

Processes is an international, peer-reviewed, open access journal on processes in chemistry, biology, materials, energy, environment, food, pharmaceutical, manufacturing and allied engineering fields published monthly online by MDPI. 

Прочети още...

Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ проведе Втора научна среща с участието на всички партньори в проекта. Работната среща беше вътрешна за търсене на възможности за синергизъм между партньорите в развитието на научно-технологичните и проектни дейности, като следващ етап в развитието на центъра.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...