wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Асоциирани партньори

stolicha ob

Столична община

Столична община участва в Clean&Circle чрез дирекция „Управление на отпадъците” , Отдел „Поготовка, управление и контрол на договори” и Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците” /СПТО/

https://www.sofia.bg
obsht predp

Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

СПТО е специализирано поделение на Столична община (СО) за изпълнение на дейности и услуги за получаване и обработка на битови отпадъци с цел получаване на минимално количество отпадък за обезвреждане чрез депониране; възстановяване на материали за рециклиране; производство на фракции на модифицирани горива (RDF); производство на биогаз и използването му за енергийни нужди; производство на компост. Приносът му към проекта е целево обучение и интердисциплинарна квалификация на технолозите и биотехнолозите в СПТО и СО, както и за въвеждане на иновации в най-съвременните технологии за събиране, трансформиране и оползотворяване на отпадъците и пречистването на водите, като подобряване на технологиите за получаване на биогаз от хранителни отпадъци, подобряване на получения компост и превръщането му в биотор, обогатен с микро- и макроелементи, въвеждане на автоматизирана система за контрол на метаногенезата и др.

http://www.spto.bg
sof voda

Софийска вода АД

„Софийска вода“ АД е акционерно дружество, създадено през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен договор за концесия. Чрез него Столична община преотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София. Акционерният капитал е разпределен между Столична община и френската компания „Веолия”. Дружеството отговаря за водоснабдяването, канализацията, пречистването на питейните и отпадъчните води на територията на Столична община. Дейността ѝ включва: експлоатация, поддръжка и управление на 3814 км водопроводна мрежа и 1677 км канализационна мрежа, четири пречиствателни станции за питейна вода и една пречиствателна станция за отпадъчни води. Този партньор ще посочва критични проблеми във водните цикли, които ще бъдат решавани на високо научно-технологично равнище. Той ще предоставя и ресурс за изпълнение на задачите в секторите води и утайки и ще подсигурява периферията на екосистемата на Clean&Circle.

https://www.sofiyskavoda.bg
interplast

Интерпласт БГ- ЕООД

Интерпласт БГ – ЕООД е българска компания, която развива търговска дейност на едро с първични полимерни гранулати и регранулати. Фирмата разполага с централна база в град София, както и с няколко логистични площадки на територията на страната. Дейността на фирмата е тясно свързана с крупните генератори на отпадъци в България, като пунктове и бази за вторични суровини, общински и частни площадки за сметосъбиране, депа за сепарация и предварително третиране на отпадъци, както и заводи и предприятия от различни сфери на икономиката. Ролята ѝ в Clean&Circle е да посочва проблеми, да снабдява с информация, да осигурява база и отпадъчни тестови материали за тестовата лабораторна и пилотна трансформация в строителни материали и ценни ресури.

http://interplastbg.com
en agencia

Енергийна Агенция - Пловдив

Енергийна агенция – Пловдив е създадена през 2000 г. по програма SAVE на Европейската комисия. Тя извършва приложни научни изследвания, разработва енергийни, екологични и социално-икономически модели, анализи и прогнози, програми и планове за действие, концепции и проекти на общини. Извършва предпроектни проучвания в областта на устойчивото енергийно и климатично развитие, привлича инвестиции, предоставя експертна помощ и консултации, популяризира енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В Clean&Circle ще подпомага развитието на пилотни технологии за получаване на биогаз от отпадъци, характеристиката на отпадъците, постигането на енергийна ефективност във водопроводната мрежа, технологиите за пречистване на води и др., като осигурява информация, проблеми и идеи от региона на гр. Пловдив и в национален мащаб.

https://www.eap-save.eu
unimor

Университет на Модена и Реджио Емилия, Италия /UNIMORE/

Създаден през 1175 г., UNIMORE е един от най-старите университети не само в Италия, но и в света. Нарежда се на второ място сред държавните университети в Италия през периода 2011-2012. В него се обучават над 19 000 студенти, включително 3500 докторанти. Състои се от 14 факултета, които предлагат широка гама от специалности за обучение в трите квалификационни степени. Обучението в UNIMORE се осъществява в различни професионални направления, от областта на хуманитарните и социалните науки към инженерство и технологии. В него функционират 38 бакалавърски специалности, 33 магистърски програми на италиански и 4 международни магистърски програми на английски език, 13 докторски програми, 45 програми за следдипломна квалификация. Лидер е в областта на обработката на твърдите отпадъци и превръщането им в ценни суровини. Ролята му в проекта е съвместни разработки на технологии за получаване на строителни материали от отпадъци, съвместно провеждане на научно-изследователски форуми и популяризация на дейността на ЦК в Европейското научно и бизнес пространство.

http://www.international.unimore.it
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...