wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

РЕЗУЛТАТИ

Презентации от международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика"

Clean&Circle беше домакин на международна конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика", насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Разгледахте интересните презентации, с които изследователите показаха резултатите от работата си по проекта.

Постери на организациите партньори, представени в рамките на Международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика"

Всички партньори бенефициенти по проекта Clean&Circle подготвиха постери, с които да илюстрират постиженията си през периода 2018-2023 година. Постерите бяха изложени в централното фоайе, непосредставено срещу Аулата в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите послужиха за разпространение на резултатите от проекта и се радваха на засилен интерес както от участниците в конференцията, така и от представители на медиите и други студенти и преподаватели в Софийския университет.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...