wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ проведе Втора научна среща с участието на всички партньори в проекта. Работната среща беше вътрешна за търсене на възможности за синергизъм между партньорите в развитието на научно-технологичните и проектни дейности, като следващ етап в развитието на центъра.

Срещата беше структурирана в пет панела:

Панел 1:Създаване и обработка на научнообосновани бази данни: средства, методи и технологии за контрол

Панел 2: Апарати и методи– представяне на възможностите на лабораториите

Панел 3: Биотехнологии: води, утайки, отпадъци

Панел 4: Химико-физични технологии: води, утайки, отпадъци

Панел 5: Мащабиране и синергизъм: поглед извън лабораториите

Представените презентации показаха, че в екипа има значим инструментален и експертен ресурс . Бяха очертани възможностите за взаимодействие между екипите на отделните партньори, чрез което да се постигне по-продуктивен и конкурентен резултат с висок потенциал за приложение в практиката в полза на кръговата икономика и чистите технологии. 

Предстои реализиране на идеите за създаване на бизнес-ориентирани продукти и услуги: иновативни методи за оценка на води, седименти и отпадъци; биотехнологии, специализирани обучения за бизнеса и браншови експерти, и др. Ще бъдат създадени работни групи и ще се работи за иновативен бизнес-план, съобразен с постигнатото в ЦК.  Бъдещите научни разработки ще се насочат към съвместни научно-изследователски проекти на европейско ниво, в които бизнесът има пряко участие.

Част от резултатите от срещата бяха представени непосредствено след нея пред бизнеса и специалистите в бранша от проф. дбн Яна Топалова в конференцията за кръгова икономика „От 0 % отпадък до 100 % енергия. Решения за бъдещето“, организирана от асоциирания партньор на Центъра „Софийска вода“ АД, част от Веолия.

Проф. Яна Топалова разказа за успешното сътрудничество между науката и бизнеса и за решенията, които ефективно се прилагат в практиката.

Елица Павлова – гл. ас д-р (изследовател в Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’ от Физическия факултет на СУ) представи един напълно нов за България индикатор и индикаторна технология за контрол и оценка на замърсяването на водите на принципа на луминисценцията. Апаратурата и работата на изследователите е осигурена чрез средствата по проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Презентациите на представителите на Софийска вода, част от Veolia, на участници от бизнеса и победители от Innovation Starter Accelerator, бяха вдъхновение и уверение, че само чрез съвместни действия можем да постигнем по-устойчиво бъдеще за наследниците на тази планета. Центърът по компетентност Clean&Circle има потенциалът да играе водеща роля на хъб за иновации, експертно квалифициране, технологичен трансфер и предприемачество в полза на високо ефективната ресурсна и енергийна нисковъглеродна икономика.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...