wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Изследователи от Центъра по компетентност Clean & Circle участваха в ежегодната Научна конференция Климентови дни 2022 в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Бяха представени изследвания, свързани със замърсявания от потенциално токсични елементи в зони на заустване на пречиствателни станции, както и интелигентни системи за контрол и управление на води и седименти в р. Искър.  

7

Беше представена и много интересна тема за готовността и потенциала на морските курорти в туристически район Бургас за изпълнение на стандартите на ESG.

 

Мениджърът по „Управление качеството на водата“ в Софийска вода АД и задочен докторант в ЦК Clean & Circle Маргита Алексова получи наградата за най-добър постер на тема „Анализ, оценка и управление на риска от цъфтеж на синьо-зелени водорасли в яз. Искър за качеството и безопастността на питейните води във водоснабдителната мрежа на гр. София“.

6 3

На Научната конференция бяха представени само малка част от изследванията, провеждани в момента в Центъра по компетентност Clean & Circle. Изследователите продължават своята работа по разработването на нови технологии и въвеждане на иновации в рамките на технологичното предприемачество. В една от сесиите на конференцията бяха представени и Националните научни програми „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ и „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, в които участват изследователи от ЦК Clean & Circle и се използва новата апаратура, получена в рамките на центъра по компетентност.

4 3

 

 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...