wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 29.11.2022 г. в с. Старозагорски бани се състоя среща на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения с регионалния бизнес по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (ОП „НОИР“) 2014-2020. На срещата беше представена обща информация за центровете, финансирани по ОП „НОИР“ 2014-2020 и възможности за сътрудничество с бизнеса и между изградените инфраструктури през програмен период 2021-2027.

Присъстващите представители на бизнес организации бяха разпределени според интереса им в 4 сесии, съответстващи на четирите приоритета на програмата. От страна на Центъра за компетентност Clean&Circle в срещата взеха участие координаторът на проекта – проф. дбн Яна Топалова и научният мениджър на проекта доц. д-р Евгения Бенова.

Проф. Яна Топалова представя ЦК "Clean&Circle"

 

Професор Топалова представи иновационния и приложен потенциал на Clean&Circle и възможностите на Центъра да бъде партньор и изпълнител на проекти и задачи, реализирани съвместно с бизнеса и за бизнеса. Повече информация за самта среща може да откриете на сайта на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж."

 

Презентацията на проф. дбн Яна Топалова

Присъстващите фирми и организации в приоритет „Мехатроника и чисти технологии“ са показани в таблицата.

 table stara zagora

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...