wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Институтът по органична химия с център по фитохимия – БАН се включи за четвърти път в Световната женска закуска (Global Womens Breakfast), организирана от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC). Събитието се проведе на 16 февруари, а учени от института представиха резултати от изследвания в рамките на Центъра за върхови постижения, двата Центъра за компетентност, Националната научна инфраструктура „ИНФРАМАТ” и трите Национални научни програми, в които участва ИОХЦФ-БАН.

GWB

Колаж с кадри от събитията Global Womens Breakfast по света. Източник: IUPAC

Центъра за компетентност "Clean&Cirlce" беше представен в презентацията на проф. Павлина Долашка. Тя разказа за основните модули на проекта, както и за различното съвременно оборудване, до което учените в България вече имат достъп, благодарение на него. Проф. Долашка обърна внимание, че жените са силно представени както в ръководството на Центъра, както и в мрежата от експерти, които работят към него. 

"Благодарение на участието ни в този център ние сме получили най-съвременната апаратура за изследване на всички замърсители на природата и за решаване на тези важни въпроси. Апаратурата ще бъде разположена в специална лаборатория за води и други лаборатории за твърди отпадъци, които се намират в новата сграда на центъра, който се строи в момента." -  разказа проф. Долашка пред аудиторията.

Тя допълни, че според нея, природата е създадена със своята красота и чистота. Растенията, животните и хората имат нужда от чист въздух, чиста води и чиста природа без твърди отпадъци. Това е причината Clean&Circle да провежда задълбочени изследвания на замърсителите, както и да разработва технологии за пречистването им.

На събитието презентации изнесоха и д-р Ивалина Трендафилова  - носител през 2022 г. на Националната награда на Фонд „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука, за иновативни постижения и следдипломна квалификация в европейски висши учебни заведения, както и доц. д-р Боряна Трушева, която е сред първите 2% учени в световен мащаб с най-голям принос в развитието на съвременната наука, според класацията на станфордския университет. 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...