wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 16 март 2023 г. (четвъртък), студенти от Лесотехнически университет – София и СУ „Св. Климент Охридски“ ще посетят лабораториите на Центъра за компетентност Clean&Circle в Биологическия факултет на Софийския университет и в Университета по архитектура,  строителство и геодезия (УАСГ).

biofaculty

Събитието започва в 09:00 в аулата на Биологическия факултет и ще бъде отворено за всички студенти, независимо дали са възпитаници на факултета или не. Мадлен Георгиева от ОИЦ-София ще разкаже на студентите за различните възможности да се възползват от европейско финансиране за своето образование, а проф. дбн Яна Топалова ще представи центъра. В посещенията на лабораториите ще участват още доц. д-р Йована Тодорова и гл. ас. д-р Ивайло Йотинов, както и ас. д-р Йордан Карапенчев от ФЖМК.

Целта на посещението е да бъдат представени добри практики по проекти, реализирани с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът за компетентност се изгражда по проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ Clean&Circle, финансиран от  оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

Събитието се организира само седмица преди Световния ден на водата, който се отбелязва ежегодно на 22 март. Това е и причината експертите от Clean&Circle да акцентират особено на технологиите, които в момента се разработват в сферата на водите. Модул „Води“ е един от основните компоненти на проекта. В своето представяне проф. Яна Топалова, координатор на проекта, ще разкаже повече за предстоящия празник и затова как науката допринася за опазването на този скъпоценен ресурс.

Събитието се организира с помощта на Областния информационен център – София. ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...