wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 23.11.2023 г. в Аулата на ЛТУ тържествено се отбелязаха 50 години от началото екологичното образование в България. Лесотехническият университет  е първото висше учебно заведение, което  поставя началото на екологичното образование в България, а това е на 30.03.1973 г., с разпореждане на тогавашния Комитет за технически прогрес и висше образование. Това е една година след Стокхолмската конференция по обкръжаваща среда и две години преди Първата междуправителствена конференция за образование по екология и опазване на природната среда.

 В тържеството взеха участие бивши и настоящи преподаватели на студенти от специалността „Екология и опазване на околната среда“, възпитаници на Лесотехническия университет - еколози от всички випуски – от първия до последния.

Приветствия поднесоха Зам.-министърът на околната среда и водите – Ренета Колева, Зам.-кметът на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“ – Надежда Бобчева, Научният мениджър на проект за изграждане на Център за компетентност Clean and Circle, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – доц. Евгения Бенова и др. Изтъкано килимче от текстилни отпадъци с логото на катедрата поднесе Гергана Коджебашева – Управител на Екологистика – ЕООД.

Преподавателите от катедрата – проф. Екатерина Тодорова, доц. Петър Петров, доц. Ралица Кузманова и гл. ас. Георги Кадинов представиха работата на преподаватели, студенти и докторанти по най-значимите международни и национални проекти в областта на науката, образованието и внедрените в практиката научни постижения.

Академичното слово на проф. Екатерина Тодорова – Декан на Факултета по екология и ландшафтна архитектура завърши с цитат на известното твърдение: „Ние не наследяваме земята от нашите предци, а я вземаме назаем от нашите деца“.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...