wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът за компетенции Clean&Circle участва активно в развитието на нови образователни програми и лекции в Софийския университет. Предложенията за учебни предмети, включително бакалавърски и магистърски курсове, не само предоставят студентите с важни теоретични знания, но и ги запознават с практически умения, необходими за успешното им справяне в професионалния свят.

В рамките на бакалавърските специалности като Биотехнологии и Биомениджмънт и устойчиво развитие, студентите получават обширно разнообразие от знания, които ги подготвят за разнообразни кариерни възможности в биотехнологичната и устойчивата разработка.

В магистърските програми като Екологична биотехнология и Екомениджмънт, студентите допълнително се специализират в конкретни аспекти на екологията и управлението на екологични проекти, което ги прави особено конкурентоспособни на пазара на труда.

С участието си в докторантската програма "Биотехнология на пречиствателните процеси", младите изследователи имат възможността да изграждат своя собствена научна кариера в областта на биотехнологията и екологията, като същевременно допринасят за напредъка на тези науки.

Всички учебни програми, семинари и теренни обучения включват елементи на чистите технологии и биотехнологиите, насочени към постигането на целите на устойчивото развитие. Провежда се специализирано обучение по EGS, технологичните основи за постигане на глобалните цели на ООН, ISO14001, ISO 31000 стандарта и други важни стандарти. Това осигурява на студентите широк набор от знания и умения, които са от съществено значение за тяхната бъдеща кариера в областта на екологията и устойчивото развитие. Освен това, докторантската програма "Биотехнология на пречиствателните процеси" предоставя уникална възможност за студентите да развият високо специализирани умения и да допринесат за напредъка в научните изследвания и иновациите в областта на пречистването на околната среда.

cleancircle 1

 

cleancircle 2

cleancircle 3юcleancircle 5

cleancircle 6

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...