wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

През днешния ден студенти от специалност Екология на Лесотехническия университет бяха на посещение в Биологически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Посещението  имаше за цел провеждане на практическо занятие на студентите от ЛТУ по водопречиствателни технологии. Доцент Ирина Шнайдер запозна подробно студентите с това как функционира една градска пречиствателна станция, с най-важните микробни съобщества участващи в процесите на биологично водопречистване, както и с най-важните показатели за контрол на процесите.

Студентите имаха и лабораторни демонстрации на някои от най-новите апарати на Център по компетентност Clean&Circle. Доцент Ивайло Йотинов показа нагледно макроструктурата на активна утайка, както и ключовите представители от микробните съобщества, а гл. ас. Нора Динова показа как работи апаратът за изследване на метаногенния потенциал на утайки, единствен по рода си в България. Студентите посетиха и разгледаха съоръжението „Изкуствена река“, като проф. Елиза Узунова разказа как функционира този пилотен модел.

След това посещение студентите и техния ръководител гл. ас. Александрина Костадинова останаха доволни от получените знания по биотехнологично водопречистване.. Посещението е пример за това, как партньорите ЛТУ и СУ в Център по компетентност Clean & Circle, съвместно работят по увеличаване на професионалния капацитет на студенти в областта на водопречиствателните технологии. За това изключително много спомага и модерната научна инфраструктура част от Центъра по компетентност Clean&Circle.

ltu students 1

Снимка 1: Студенти и преподаватели пред сградата на Биологически факултет

ltu students 2

Снимка 2: Доц. Ирина Шнайдер разказва на студентите за водопречиствателните технологии

ltu students 3

Снимка 3: Доц. Ивайло Йотинов показва на студентите от ЛТУ макроструктура на активна утайка

ltu students 4

Снимка 4: Гл. ас Нора Динова показва апарата за оценка на метаногенния потенцуиал на утайки

 

ltu students 5

Снимка 5: Проф. Елиза Узунова разказва за съоръжението изкуствена река

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...