wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за Световния ден на водата през 2021г. Центърът по компетентност „Clean&Circle“ съвместно със Софийска вода, част от Веолия, заставаме зад този призив и заедно представяме 5 ефективни научни решения за водата и опазването ѝ.

„5 Научни решения за водата“ ще се състои на 23.03.2021г. от 15:00 до 16:30 ч. Събитието ще се проведе в онлайн платформата Zoom. Участието в уебинара е безплатно и не изисква регистрация.

🔰 Линк към събитието: https://us02web.zoom.us/j/7120979096

🔰 Фейсбук събитие

🔰Темите на срещата-дискусия „5 Научни решения за водата“:
 
➡️Кръговата икономика във ВиК системите, представена от доц. д-р инж. Галина Димова – Бойкинова
➡️ Въвеждане на нови методи за наблюдение на параметрите на водата в яз.Искър и водопроводната мрежа на гр.София по проект Aqua 3S – лекция, представена от Маргита Алексова
➡️Плазмените технологии – иновативни подходи за чиста вода, представени от доц. Евгения Бенова и доц. Йована Тодорова
➡️Какво стои зад проекта Digital Water City – представяне от инж. Валентина Димова
➡️Пречистване на водите в условия на пандемия – рискове, иновации и шансове за развитие – анализ и коментар по темата от проф. дбн. Яна Топалова, гл. ас. д-р Михаела Белухова, гл. ас. д-р Ивайло Йотинов
 
🔰Лекторите:
 
🔵Доц. Галина Димова – водещ изследовател в Центъра по компетентност „Clean&Circle“ и преподавател в УАСГ
🔵 Маргита Алексова - мениджър „Управление качеството на водата“ в Софийска вода, част от Веолия
🔵Доц. Евгения Бенова - ръководител на лаборатория Плазмени технологии в Центъра по компетентност „Clean&Circle“
🔵Доц. Йована Тодорова – водещ изследовател в Центъра по компетентност „Clean&Circle” и преподавател в Биологическия факултет на СУ
🔵Инж. Валентина Димова - ръководител „Канализационни проекти“ в Софийска вода, част от Веолия
🔵Проф. дбн Яна Топалова - координатор на Центъра по компетентност „Clean&Circle”, един от основателите на направлението „Екологична биотехнология“ и „Биотехнология на пречиствателните процеси“ в СУ
🔵гл. ас. д-р Михаела Белухова - изследовател в Центъра по компетентност „Clean&Circle”, асистент в Биологическия факултет на СУ
🔵гл. ас. д-р Ивайло Йотинов - изследовател в Центъра по компетентност „Clean&Circle”, асистент в Биологическия факултет на СУ
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...
Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на ...
Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...