wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът по компетентност “Clean&Circle” организира среща-дискусия с представители на бизнеса и браншовите организации

КРЪГОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА CLEAN & CIRCLE

Наука и бизнес

Кога: 1 ноември 2021 г., 10.00 ч.  

Къде: Zoom / Регистрация за събитието 

*След регистрация в събитието ще получите линк за срещата и програма. 

Вече три години Центърът по компетентност „Clean&Circle“ работи за развитието на кръгови решения в три направления: води, отпадъци и енергия. Дейностите на Центъра включват разработване на чисти технологии чрез съвременна високотехнологична апаратура и разпространение на натрупаните знания и опит чрез професионални обучения, квалификации и дискусии.

С разбиране за необходимостта науката да подпомага социално-икономическото развитие на обществото, организираме среща, в която да дискутираме с представители от практиката постигнатите до момента резултати и възможностите за пълноценно сътрудничество.

Участниците в събитието:

водещите изследователи в Центъра по компетентност „Clean&Circle” в направления води, отпадъци и енергия;

водещите на акселератора за технологично предприемачество и трансфер на технологии.

Темите на конференцията включват:

Каква е инфраструктурата на Центъра (апаратура, лаборатории)?

Какви технологии се разработват в Центъра с готовност за приложение в практиката?

Как науката може да отговори на нуждите на бизнеса?

КРЪГОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА CLEAN & CIRCLЕ

ПРОГРАМА

Час

Тема

Говорител

10:00

Откриване

проф. дбн Яна Топалова (координатор)

Модул: Води и енергия (модератор: проф. д-р инж. Ирина Рибарова)

* можете да задавате въпроси в чата, нашият екип ще ги обработи и предостави за дискусия в блока от 11:45 до 12:30 ч.

10:15

Кръгови решения във ВиК системите

доц. д-р инж. Галина Димова (ХТФ-УАСГ)

10:30

Биотехнологичен контрол и управление на ключови точки във водните цикли чрез иновативни решения

доц. д-р Йована Тодорова и гл. ас. др Ивайло Йотинов (БФ-СУ)

10:45

Количествено определяне на елементен и анионен състав на повърхностни, подпочвени, питейни и отпадъчни води

доц. д-р Валентина Любомирова (ФХФ-СУ)

11:00

Оптични и електрохимични изследвания на води

проф. дфн Асен Пашов (ФзФ)

11:15

Изследване на химичния и микробиологичен състав на минерални и отпадъчни води и органични отпадъци

проф. Нарцислав Петров (ИОХЦФ-БАН)

11:30-11.45

Почивка

11:45 – 12:30

ДИСКУСИЯ

 

Модул: Отпадъци и енергия (модератор: доц. д-р Ирина Шнайдер)

* можете да задавате въпроси в чата, нашият екип ще ги обработи и предостави за дискусия в блока от 15:30 – 16.15

13:30

Използване на индустриални неорганични отпадъци в производство на строителни керамики и стъкло-керамики

проф. д-р Александър Караманов (ИФХ-БАН)

13:45

Изследване елементния състав на течни и твърди отпадъци

доц. д-р Валентина Любомирова (ФХФ-СУ)

14:00

Получаване на био-тор от утайкова вода

проф. д-р Валентин Ненов (БУ)

14:15

Иновативни решения за оползотворяване на утайки, органични отпадъци, възстановяване на седименти

Д-р Нора Динова и гл. ас. д-р Михаела Белухова

(БФ-СУ)

14:30

Отпадъците – суровинен и енергиен ресурс

доц. д-р инж. Екатерина Тодорова (ЛТУ)

14:45

Устойчиво управление и оползотворяване на строителните отпадъци

доц. д-р инж. Румяна Захариева (СФ-УАСГ)

15:00

Възможности за технологичен трансфер и

комерсиализация на научните резултати в

бизнеса

Марияна Хамънова (Клийнтех България)

15:15-15:30

Почивка

15:30 – 16.15

ДИСКУСИЯ

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...