wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се проведе 12-то издание на Софийския фестивал на науката. Центърът за компетентност „Clean & Circle” представи своите разработки на публиката на фестивала с лекция и демонстрационен щанд.

 

Стотици посетители на щанда „Компост под шпионаж“ научиха повече за компостирането като наблюдаваха на живо процеса, подпомагащите го микроорганизми и ларви на насекоми. Малки и големи си тръгнаха с готови рецепти за домашно компостиране, насочвани от специалистите на Центъра. Домакини на щанда бяха гл. ас. Ивайло Йотинов от Биологическия факултет на СУ съвместно с гл. ас. Александрина Костадинова и д-р Венета Стефанова от Лесотехническия университет.

В лекцията „Плазмата – Супергерой“ доц. Йована Тодорова и гл. ас. д-р Пламена Маринова представиха как плазмата, която е дар от природата, в съчетание с разума на човека в науката и технологиите, може да се превърне в начин да се справим с редица опасни замърсители, за които все още нямаме решение. Изследователките запознаха публиката със способността на плазмата да отстранява опасни замърсители от всякакви повърхности, от храната, от течности, със силата ѝ да лекува рани и наранени тъкани. Наред с това те споделиха опита си върху възможността да използваме плазмата за пречистване на води, като част от работата си в рамките на проекта Promisces по Хоризонт 2020 и Центъра за компетентност „Clean & Circle”. И в двата проекта водещ партньор е Софийският университет „Климент Охридски“.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...