wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Обучение

„Модули на съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление“

Лектори: проф. дбн Яна Топалова и Марияна Хамънова

Място на провеждане: Биологически факултет-СУ (бул. "Драган Цанков" 8), зала 105

Дата: 02.11.2022 г., 17.00 ч.

Регистрирай се тук: https://www.eventbrite.be/e/450448211727

 

ПРОГРАМА

16:45 – 17:00              Регистрация на участниците. Откриване на обучението.

17:00 – 17:45             Тема 1: Какви са модулите на една съвременна технология и биотехнология: съоръжение, биологични системи, параметри на технологиите, системи за контрол и управление

  • Същност на чистите технологии и екологичните биотехнологии
  • Вграждане на високи технологии в околната среда и съблюдаване на ISO 14001
  • Примери от практиката на РБългария и ЕС

17:45 – 18:30             Тема 2: Ниво на технологична готовност на приложение на една биотехнология

  • Обща информация за нивата на технологична готовност
  • Връзка между TRL и европейско финансиране на научни проекти (Horizon Europe & ERC)
  • Дефиниция на концепцията за ниво на технологична готовност
  • Ползи от използване на системата
  • Разглеждане на всяко от деветте основни нива и примери към тях
  • Форми на самостоятелна работа

18:30 – 18:45              Обобщение, финални думи и закриване

 

Предстоят още два обучителни модула на следните теми:

„Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация - преход от верифицирана технология към бизнес план“

„Канали на технологична и биотехнологична комерсиализация - канали на разпространение, диверсификация на продуктите на базата на производствени, технологични и екологични иновации“

Очаквайте обявяването на програмата и датите за тяхното провеждане.

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...