wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

По време на тазгодишното издания на Софийския фестивал на науката редица участници представиха свои иновационни разработки. Събитието събра водещи  изследователи от различни области, които споделиха своите новаторски идеи и постижения с публиката. Както всяка година, представителите на ЦК „Clean&Circle” се включиха активно в изложението.


2

Екипът на Института по органична химия с център по фитохимия (ИОХЦФ) към БАН представи Clean&Circle с общо четири свои разработки, които привлякоха вниманието на посетителите. Специални благодарности заслужават Павлина Долашка, Биляна Петрова, Ангелина Косатева, Нарцислав Петров, Момчил Кермедчиев, Александър Долашки, Петър Петров, Карина Маринова, Людмила Велкова и Димитър Кайнаров, които представиха центъра и института на 11 и 12 май.

На 11 май учените демонстрираха иновативна технология за преработка на RDF (рефузен горивен материал) - гориво, произведено от столично предприятие за третиране на отпадъци на площадка "Хан Богров". Те разработиха метод за получаване на активен въглен и течно гориво чрез преработка на RDF. Тази технология има значителен потенциал за преработка на отпадъци и производство на енергия, като същевременно намалява натоварването на депата за съхранение на отпадъци.

По-късно същия ден беше представено и изследване върху използването на активен въглен, получен от кайсиеви костилки, за лечение на рани. Техните проучвания показват, че активният въглен, получен от костилките, притежава антимикробни свойства и способства за по-бързо заздравяване на рани. Тази разработка представлява ефективна и екологосъобразна алтернатива на съществуващите методи за лечение на рани.

Вторият ден от фестивала започна с презентация на ползите от минералните извори в община Велинград. Експертите от БАН доказват, че минералните извори имат лечебно действие върху различни заболявания, включително заболявания на дихателната и костно-мускулната система. Тази информация е от особена важност за развитието както на туризма, така и на здравеопазването в региона.

Последното нещо, което участниците от Clean&Circle представиха изследване върху биологични наночастици, получени от природни източници. Те показват, че тези наночастици имат широк спектър от приложения в медицината, енергетиката и околната среда. Благодарение на своите уникални свойства, биологичните наночастици могат да се използват за подобряване на ефективността на лекарствени препарати, оптимизиране на соларни клетки и намаляване на замърсяването на околната среда.

Представителите на Clean&Circle на Софийския фестивал на науката показаха иновативни идеи, които имат потенциал да променят различни сфери на нашия живот. Технологиите се отличават с висока степен на изследване и приложимост, като същевременно имат положителен ефект върху околната среда и обществото като цяло. Софийският фестивал на науката продължава да стимулира научния прогрес и иновациите, като събира на едно място водещи умове и предоставя платформа за споделяне на знания и идеи за бъдещето.

 

3

4

5

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...