wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Лабораторни анализи

Анализ на проби

Определяне на ХПК на проби от питейни, минерални, трапезни, повърхностни и подземни води

Описание на услугата: Анализ на органично съдържание на водни проби според БДС ISO 15705:2002 с предварително термично разлагане на пробата в термореактор в кисела среда и последващо спектрофотометрично определяне.

Лице за контакти: Проф. дбн Яна Топалова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Анализ на проби

Определяне на ХПК на проби от отпадъчни води и инфилтрат

Описание на услугата: Анализ на органично съдържание на водни проби според БДС ISO 15705:2002 с предварително термично разлагане на пробата в термореактор в кисела среда и последващо спектрофотометрично определяне. Анализът включва подходяща пробоподготовка.

Лице за контакти: Проф. дбн Яна Топалова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Анализ на проби

Определяне на микробиологични показатели на води, предназначени за питейно-битови цели

Описание на услугата: Анализ на задължителни микробиологични показатели за доказване на съответствие съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и действащите стандарти – метод на мембранната филтрация.

Лице за контакти: Доц. д-р Йована Тодорова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Анализ на проби

Определяне на електричната проводимост на проби от питейни, минерални, трапезни, повърхностни и подземни, отпадъчни води

Описание на услугата: Oценка на електричната проводимост на изследваната проба по кондуктометричен стандартен метод – показател за степен на минерално съдържание и органична натовареност; резултатите са готови в рамките на деня

Лице за контакти:  гл.ас. д-р Елица Павлова

Тел. 0887 982 172

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Определяне на химични показатели на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води

Описание на услугата: Анализ на химични показатели за доказване на съответствие съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ; Наредба № 12 от 18.06.2002г. за качеството на повърхностни води, предназначена за питейно-битови цели; Наредба № 6 от 9.11.2000г. за заустване на отпадъчни води във водни обекти

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Соня Димитрова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Оценяване и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на продукти от или съдържащи, рециклирани строителни материали (трошен камък, добавъчни материали, бетон)

Описание на услугата: Съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Димитър Бошнаков

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Обновено на 04.11.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...