wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Обучения

Центърът за компетенции Clean&Circle участва в създаването на нови учебни програми и лекционни курсове в бакалавърските специалности – Биотехнологии, Биомениджмънт и устойчиво развитие, в магистърските – Екологична  биотехнология , Екоминиджмънт, Биобизнес и биопредприемачество и Докторантска програма "Биотехнология на пречиствателните процеси" . Във всички учебни програми, семинари и теренни обучения са включени елементите на чистите технологии и биотехнологиите, свързани с постигането на целите на устойчивото развитие, провежда се специализирано обучение по EGS, технологичните основи за постигане на глобалните цели на ООН, ISO14001, ISO 31000 стандарта.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...