wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Новини

В съвместен проект между СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA, световен лидер в управлението на ресурси, беше разработен метод за изследване на количеството на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на гр. София. По примера на редица държави /Франция, Германия, Австрия, Гърция/, които определят равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води, вече и в София ще се прилага тази мярка.

Прочети още...

На 23 март 2022 г. Центърът за компетентност ‘Clean & Circle’ проведе церемония „първа копка“ на технологичната си сграда, разположена в кампуса в кв. „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, водещ партньор в проекта, в съседство с Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и с Факултета по химия и фармация, както и още два Центъра за компетентност.

Прочети още...

Известно е, че България е богата на минерални извори страна и развитието ѝ като балнеолечебен център е от ключово значение за бизнеса и развитието на регионите в страната. Свойствата на минералните води в Община Велинград и изследването на активните вещества в тях стават обект на съвместната дейност на научния екип на Института по органична химия с център по фитохимия на БАН, партньор към Центъра по компетентност Clean & Circle и на Община Велинград.

Прочети още...

Целта за постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване мотивира експертите от европейския проект PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на замърсителите от околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за 12 милиона евро с Европейската комисия, с което PROMISCES става част от Европейската Зелена сделка.

Прочети още...

Горски растителен килим ще покаже дали би помогнал за облекчаване на канализационната система при дъжд

Прочети още...

Центърът по компетентност “Clean&Circle” организира среща-дискусия с представители на бизнеса и браншовите организации

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...
Наука и бизнес обединяват усилия в търсенето на ...
Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...