wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Денят на околната среда, който през 2022 г. е под мотото „Само една планета“, бе отбелязан тържествено в Лесотехническия университет (ЛТУ), съобщиха от учебното заведение.

Празничното събитие е организирано по проекта за изграждане на Център за компетентност “Clean and circle” и е открито от ректора на ЛТУ чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев. Проф. Илиев е подчертал ролята на този ден за привличане на вниманието на обществеността, учените и бизнеса върху опазването на околната среда, както и върху ролята на екологичното образование за опазване на планетата Земя.

Сътрудничеството и холистичният подход към проблемите на околната среда са цел и подход на проекта за Центъра за компетентност “Clean & Circle”,  на който ЛТУ е партньор. Събитието е отбелязано от ученици, учени, представители на бизнеса и държавната администрация. Професор д-р Яна Топалова – координатор на проекта, е подчертала ролята на разработените в “Clean & Circle” чисти технологии с прилагане на принципите на кръговата икономика за  опазването на планетата.  Доцент д-р Екатерина Тодорова – водещ изследовател по проекта “Clean & Circle” от ЛТУ, е разказала за партньорствата и постиженията на ЛТУ, стимулирани и финансово подкрепени от проекта.

Представителите на бизнеса и асоциирани партньори в Центъра: Енергийна агенция – Пловдив, Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, „Софийска вода“ АД и др., в презентациите си са обърнали внимание на съвместните постижения и възможности за нови проекти с екипите на “Clean & Circle” в посока създаване и управление на чисти технологии, добри съвместни изследователски и бизнес практики за постигане на глобалните цели на устойчивото развитие. 

Ролята на Регионалната инспекция по околна среда и води е представила Ралица Венкова – старши експерт в РИОСВ, София и бивш възпитаник на ЛТУ. Ученици от столични училища са разгледали най-съвременните лаборатории на Лесотехническия университет и са се запознали с научната дейност и възможностите, които предоставят обучителните програми. 

Тържеството завършва с полет на няколко гълъба - символ на стремежа на екипа на Центъра към покоряване на нови върхове в науката и технологиите и за една по-красива и чиста околна среда. 

Източник: БТА

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...