wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

В духа на днешния светъл празник на всички просветители и книжовници, споделяме видео от участието на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и изследовател от Центъра за компетентност Clean & Circle в Конференция по случай 135 години години от създаването на СУ "Васил Левски" в гр. Карлово. В своето участие, младият учен разказа за своя път, извървян от гимназията, през следването и академичното и научното си развитие.

Както и самия автор отбелязва в своя доклад "... заедно с колеги и партньори работим и по съвременните модели за изграждане на добри професионалисти с много проактивност, себеотдайност и упоритост. В последните няколко години, цялата ни упорита екипна работа даде основите и на най-модерния център за Чисти технологии на Балканите, чиято нова сграда ще бъде в рамките на Софийския университет. В този център, заедно с образованието на студенти, ще можем да развиваме иновации в управлението на водите и отпадъците, развитие на възобновяемите и алтернативните енергетични източници, т.е. дейности за постигане на кръговата икономика в България."

 
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...