wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ като водещ партньор в Центъра по компетентност Clean&Circle и Софийска вода АД, част от Веолия участваха в среща между НАУКАТА и БИЗНЕСА за споделяне на работещи, добри практики в трансфера на технологии в индустрията.

 Форумът Supersonic е годишното събитие на София Тех Парк за иновации, технологии и наука. Второто издание на Supersonic, на тема TECH & KNOWLEDGE TRANSFER, се състоя на 10 ноември в иновационен форум “Джон Атанасов” на научно-технологичния парк. Събитието беше посветено на научния и технологичен трансфер – изключително важни процеси, свързани с развитието и комерсиализацията на приложната наука в България.

Целта на тези форуми е да се изгради капацитет в тази сфера в дългосрочен план, както и да се подобри синергията между науката и бизнеса с цел създаване на повече български иновативни стоки и услуги, конкурентни на световните пазари.

Участие в конференцията взеха 10 водещи световни експерти, повече от 20 представители на инвеститорски компании в областта на рисковия капитал, както и над 50 водещи български учени. По време на бизнес панела бяха представени дейностите на над 20 български компании и работата им с научните институции, а в изложението на произведени у нас иновативни продукти или услуги Made in Bulgaria 2.0 се включиха повече от 20 проекта.

Във форума взеха участие проф. дбн Яна Топалова и старши мениджър „Комуникации“ на Софийска вода АД, част от Веолия, Владимир Гълъбов. Те споделиха опита си в съвместните разработки и внедряването им в производство на алтернативен енергиен източник - биогаз. Произведеният от излишните утайки газ покрива 115 % от нуждите на пречиствателната станция за отпадъчни води „Кубратово“ от енергия. Дълбока технология е разработената в центъра по компетентност Clean&Circle за автоматизиран контрол на базата на молекулярни флуоресцентни техники, която в най-скоро време ще бъде патентно защитена и прилагана.

Беше представен и работещият от повече от 10 години модел на съвместни образователни технологии, които дават резултат – обучени професионалисти, развиващи високи технологии в областта на пречистването на водите, превръщането на утайките в продукти, екологичната трансформация на фирмената дейност в духа на постигане на повече и реални резултати в кръговата икономика.

3

4

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...