wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Първа среща между Центъра по компетентност „Clean&Circle” и водещият военен завод „Арсенал“ АД се проведе онлайн в платформата Zoom на 14 декември. Повод за разговора бяха намеренията на компанията да инвестира дългосрочно в технологии за пречистване на водите, генерирани в производствения процес. От страна на Арсенал АД в разговорa участваха Владимир Чучумишев, ръководител „Технически развитие“, както и Петя Папазова, ръководител на отдел „Екология“. Clean&Circle беше представен от екипа за управление на центъра.

По време на дискусията проф. дбн. Яна Топалова представи възможностите на Центъра да предоставя научно-техническа експертиза и оценка на екологични проекти, като обърна особено внимание на съвременните системи за пречистване на водите от потенциално опасни замърсители.

В хода на разговора стана ясно, че и към момента Арсенал АД разполага със собствена пречиствателна станция, която третира използваните води, но активно търси начини да подобри нейната работа. От особен интерес за тях представляват най-новите научни разработки за обработка на утайки и отпадни води.

Това е област, в която Центъра по компетентност притежава значителна експертиза и двете страни се договориха да продължат да продължат съвместната си работа. Като първа стъпка в този процес, проф. Топалова подчерта, че е необходимо да се направи проверка на съществуващите инсталации на място, както и да се съберат проби от отпадните води и утайки, които се получават в следствие на производството.

Взимането на проби ще се осъществи в началото на 2023 година, като в Казанлък ще пристигне екип учени от СУ „Св. Климент Охридски“. Резултатите от изследванията на пробите ще позволят на Clean&Circle да предложи оптимално решение на завода за подобряване на екологичния отпечатък от производствения процес. 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...