wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Центърът за компетентност Clean&Circle започна 2023 година със серия от срещи, с които да представи своя план за работа през настоящата година. Тя е и последна и ключова за успешното завършване на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, в рамките на който е създаден центъра.

Екипът за управление на центъра, заедно с партньорските организации, изработи и предостави в ИСУН оперативен план за работата по проекта в три части: 1) Финансова част и прогноза; 2) Инвестиционна програма; 3) Осъвременен план за изпълнението на основните и допълнителните индикатори за постигане на целите на проекта.

Самият план беше представен детайлно на работна среща на 26 януари и беше положително приет от всички заинтересовани страни. 

CC article

Оперативният план на Clean&Circle получи положителни оценки

Детайлите по плана бяха представени на заседание на изпълнителния борд на ЦК “Clean&Circle” ден по-късно – на 27 януари. В аулата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се събраха представители на всички партньорските организации, които представиха и резултатите от своите дейности през изминалата година.

Иглика Чамурова, експерт по вътрешен мониторинг към Clean&Circle, се обърна към събранието, за да представи обобщени данни с идентификация на ключови и критични проблеми за изпълнението на всички индикатори по проекта. Особено внимание бе отделено на строителните дейности по изграждащата се в момента сграда на центъра в кампус Лозенец на СУ „Св. Климент Охридски“.

Констатирано бе, че на обекта в момента има известно забавяне Чамурова препоръча на Екипа за управление да изисква конкретен график и редовни отчети от строителната компания за всяка стъпка в посока на преодоляването му. Позицията на изпълнителния борд остана, че не може да се мисли за удължаване на срока и забавянето трябва да бъде наваксано.

CC article 2

Визуализация на сградата, която към момента се изгражда

Oт презентацията на управляващия екип стана ясно, че до септември 2022 са инвестирани около 11 500 000 лв., което представлява 48,6% от средствата. Към 31 декември този процент е нараснал до  около 13 400 000 лв. или 56,6%.  

CC article 4

 

Кадри от презентацията на проф. Топалова пред Изпълнителния борд

Обсъдени бяха и сключените вече договори с бизнеса и придобити права по интелектуална собственост. Проф. Павлина Долашка предостави примерни договори, които могат да послужат на останалите колеги и отдели време след края на заседанието, за да даде допълнителни насоки на участниците. Научният мениджър доцент Бенова представи пакет от документи, разработени от екипа на Clean&Circle като вътрешен алгоритъм за сключване на договори с бизнеса.

CC article 10

CC article 5

Кадри от презентациите на проф. Долашка и доц. Бенова

В последния етап на заседанието беше представен годишния комуникационен план за 2023 година. Като основен акцент в него се открои планираната международна научна конференция. Датата, мястото на провеждане и точната формулировка на заглавието ѝ предизвикаха оживени дебати сред присъстващите. Всички подготвени и разяснени материали бяха изпратени на партньорите за да може да се извършва и регулярен контрол на изпълнението на индикаторите от водещите отговорни изследователи и от ЕУ.

В серията срещи за ускореното изпълнение   на проекта може да се добави и проверката на строителния обект от експерти на управляващия орган. Тя се състоя на 6.02.2023 г. Независимо от мразовития ден, на място беше извършен контрол на строителните документи и строителните работи. УО не констатира нарушения на строително-ремонтните работи и изрази убеждение, че обектът ще бъде приключен успешно.

CC article 6

CC article 7

CC article 8

CC article 9

Продължава строителството на сградата

Целият екип на проекта по управление, по изпълнение на научните и инвестиционните дейности е силно мотивиран да изпълни амбициозната програма. Като най-добрата мотивация са постигнатите резултати – 1 патент, 3 полезни модела, още 4 полезни модела в напреднала фаза на реализация, многобройни научни публикации и цитирания в световните бази данни. Най-голямата мотивация, обаче са многобройните млади учени и утвърдени експерти, които съвместно работят по създаване, развитие и внедряване на чистите технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Скоро те ще имат и своя нов научен дом с техника и лаборатории на световно равнище.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...