wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Интересна и ползотворна среща на водещите изследователи в Clean&Circle се проведе в петък (13.10) в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". От презентацията на проф. дбн Яна Топалова пред борда, статна ясно, че центърът е на финалната права сме с редица дейности, заложени в проекта за периода от 2018 до 2023 година. Напредват както строителството на сградата на Центъра в кампуса на СУ в Лозенец, така и процесът по трансфер на технологии от лабораториите към бизнеса. Последните месеци преди отчитането на проекта ще бъдат критично важни за Clean&Circle и сега работата по всички направления трябва да бъде по-интензивна.

Присъстващи на срещата бяха представители на Екипа за управление на центъра, както и почти всички партньори по проекта, включително и екипа на CleanTech Bulgaria, които се включиха с презентации относно оставащите дейности по проекта. Ключов елемент беше представянето на концепцията за високоскоростна интернет свързаност между строящата се сграда на Clean&Circle в кампуса в Лозенец и останалите сгради, в които ще бъдат разположени лаборатории на партньорите по проекта. Темата беше представане пред учените в детайли от Марияна Хамънова, която информира екипа и за административните процедури, които трябва да бъдат извървяни за отчитането на проетка.

Meeting 2

проф. дбн Яна Топалова призова за засилване на темпото в месеците преди финалното отчитане на резултатите от проекта

Оперативният мениджър на Clean&Circle доц. д-р Ирина Шнайдер и научния мениджър доц. д-р Евгения Бенова представиха някои критични въпроси, които предстои да бъдат финализирани преди края на годината, включително изготвяне на каталог с всички услуги на центъра. 

В заключителния етап на срещата участниците обсъдиха какви са особеностите на авторските права в новите научни разработки. Какви права има изобретателят и какви неговият работодател? Това бяха само част от въпросите, които експеритите дискутираха по време на форума. Проф. Костадинов и неговият екип бяха подготвили шаблони и други материали, които тепърва ще бъдат от огромна помощ за изследователине в представянето на своя труд.

Meeting 1

Проф. Костадинов разяснява процедурата за защита на патенти, полезни модели и авторски права

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...