wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 11 януари 2024 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе първата за годината среща на водещите изследователи от центъра за компетентност Clean&Circle.

Поводът за срещата беше обсъждането на втората част от стратегията за технологичен трансфер, като продължение на миналогодишното обучение, проведено от проф. Костадин Костадинов. Събитието беше организирано от Фондация Cleantech България, които отново подсигуриха и кетъринг за присъстващите.

Презентацията беше последвана от активна дискусия, където всички участници изразиха своите въпроси и предложения за подобряване на разписания правилник, по който учените ще работят, за да защитят авторските права над труда си.

Проф. дбн Яна Топалова и доц. д-р Евгения Бенова направиха обзор постиженията през първия етап на проекта. Резултатите реализирани от Clean&Circle са повече от добри, като основните индикатори са изпълнени и преизпълнени. Обсъждането се фокусира върху надграждането и възможностите, които ще открият от следващия програмен период.

Доц. д-р Ирина Шнайдер представи напредъка по окончателния отчет на проекта. Внушителният обем от работа по отчитане на комплексен проект като Clean&Circle напредва с добри темпове.

Представен беше и планът за регистриране на сдружение с нестопанска цел “Clean&Circle”, което ще самостоятелно юридическо лице за Центъра за компетентност. Партньорите по проекта се договориха да изпратят своите предложения и корекции по предложения документ до 26 януари.

Новооткритата сграда на центъра и продължаващите активни срещи на екипа, дори след формалния край на проект BG05M2OP001-1.002-0019, с който беше създаден Clean&Circle, са безспорно доказателство, че организацията не просто има бъдеще, а и тепърва ще развива максималния си потенциал.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...