wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

В рамките на Дейност 4 „Определяне на екологичното състояние на тестови водоприемници (води и седименти), анализ и ранкиране на въздействието на източници на замърсяване върху екологичното състояние на водни тела“ бяха реализирани планираните поддейности и получени голям набор от научни и приложни резултати. Екипът на СУ-БФ през последните месеци на дейността финализира работата по два от крайните резултати, които са пряко ориентирани към различни потребители и вече могат да се ползват като готови продукти за решаване на конкретни проблеми:

  • Разработена е цялостна стратегия за управление на риска от задържане и акумулиране на рискови токсични неорганични и органични замърсители в седиментите. Отделни нейни части, адаптирани към конкретни замърсители вече бяха публикувани в две научни публикации:

Yotinov I, Belouhova M, Foteva A, Dinova N, Todorova Y, Schneider I, Daskalova E, Topalova Y. (2022) Application of Nanodiamonds in Modelled Bioremediation of Phenol Pollution in River Sediments. Processes 10(3):602. https://doi.org/10.3390/pr10030602

Yotinov, I.; Kirilova, M.; Delcheva, I.; Tagarev, G.; Todorova, Y.; Schneider, I.; Topalova, Y. Modeling of Effect of Pseudomonas aureofaciens AP-9 on Bioremediation of Phenol-Contaminated River Sediments. Processes 2024, 12, 44. https://doi.org/10.3390/pr12010044

Общата схема на стратегията с алгоритми от последователни действия е представена тук.

  • Разработен и приложен е подход за ранкиране на замърсителите в различни скали (локална - конкретен източник на замърсяване и речен подводосбор). Приети за публикуване са две научни статии, а самият подход се описва подробно в рамките на дисертация (предстояща защита). Като отделен елемент е представен и софтуерен продукт - потребителски подходящ/използваем, готов за бързо приложение за оценка на замърсители, замърсяване и проблеми. Продуктът е достъпен тук и позволява работа с конкретни данни.

И двата разработени продукта ще се предлагат като услуга в Справочника за услуги на Центъра.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...