wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

През 2024 г. Световният ден на околната среда /5 юни/ преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”. В тази връзка центърът по компетентност Clean & Circle посвети СЕДМИЦА на околната среда, изпъстрена с важни събития. На 04.06 се проведе заключително събитие за представяне на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, в което ЦК Clean & Circle посрещна представители от Европейската комисия и от бизнеса в България.

Учени, докторанти и студенти направиха демонстрация на научната апаратура в чисто новите лаборатории в новопостроената сграда на центъра. В същия ден координаторът на ЦК Clean & Circle, проф. Яна Топалова представи постиженията на центъра, сред които освен постигнатите научни резултати /170 научни статии, защитени патенти, модели и технологии/ се открояваха и изпълнените 68 договора с бизнеса. ЦК Clean & Circle предоставя изключително големи възможности по отношение обвързването на наука с бизнес, развитие на нови чисти технологии и оптимизиране на съществуващи такива в оборудвани с най-нова апаратура лаборатории в разпределената и централизирана инфраструктура.

В тази връзка в панела за чисти технологии беше поканен и асоциирания партньор на ЦК Clean & Circle – Софийска вода АД /част от Веолия/ с представител Весела Стефанова /мениджър на Лабораторен изпитвателен комплекс/ за да разкаже за въведената в съвместна индикаторна технология за ранна диагностика на вируса на КОВИД в отпадъчни води.

На 05.06, събитията посветени на Световния ден на околната среда продължиха с представяне на еко-биопредприемачески проекти от студентите от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие. Бакалаврите представяха своите идеи за бизнес с чисти технологии свързани с изграждане на площадки за компостиране, инсталации за биогаз, със съответните системи за управление. В същия ден бакалаври от специалност Екология и опазване на околната среда представиха своите проекти за иновативни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води на различни градове от България.

1

Снимка 1 – С представители от Европейската комисия /г-жа Агнес Монфре и г-жа Елизабет Киркорова/, бизнеса и управляващия орган на оперативната програма /проф. Георги Вайсилов/ в новопостроените лаборатории на ЦК.

 

2

Снимка 2 – Част от екипа на ЦК Clean & Circle с проф. Георги Вайсилов /Управляващият орган на програмата е Изпълнителна агенция „Програма за образование“/ и Весела Стефанова /Софийска вода АД/

 

3

Снимка 3 – Проф. Яна Топалова /координатор на ЦК Clean & Circle/ представя постигнатите резултати на центъра

4

Снимка 4 – Екипът на Биологически факултет /ЦК Clean & Circle/ в чисто новите лаборатории в сградата на центъра

 

5

Снимка 5 – Доцент Ирина Шнайдер, доцент Йована Тодорова, доцент Ивайло Йотинов и студентката Любомира Борисова представят част от новите апарати на ЦК Clean & Circle / системата за ферментация с проследяване на параметри и процеси в различни условия, апарата за автоматична идентификация на микроорганизми BIOLOG и др./

6

Снимка 6 – Със студентите от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие

7

Снимка 7 – Представяне на биопредприемачески проекти от студенти от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология и опазване на околната среда

8

 

Снимка 8 - Представяне на биопредприемачески проекти от студенти от специалност Биомениджмънт и устойчиво развитие и Екология и опазване на околната среда

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...