wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Биологическият факултет

Yovana Todorova

доц. д-р Йована Тодорова

Водещ изследовател

Научни интереси в областта на микробиологичния и ензимологичния контрол на води, седименти и водопречиствателни процеси; оценка на замърсяване с тежки метали в седименти; приложението на плазмени технологии за третиране на води. В проекта, отговаря за координирането и синхронизирането на научните дейности между екипите от различните факултети на водещата организация - СУ "Св. Климент Охридски".

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
robert.penchovski

Проф. д-р Роберт Пенчовски

Доцент по генетика, синтетична биология и биоинформатика и молекулярна еволюция в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Ръководител е на лабораторията по молекулярна биология в Центъра за компетентност.

Неговата основна изследователска цел в Центъра е генетично инженерство на микроорганизми за производство на биогаз и биоетанол.

 http://penchovsky.atwebpages.com/
mihaela.beluhova

Гл. ас. д-р Михаела Белухова

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“

Изследовател

Основен фокус на изследванията й са моделиране на детоксикацията на отпадъчни води, флуоресцентен и ензимологичен контрол на пречиствателните процеси, флуоресцентна in-situ хибридизация, междубактериална координация на процесите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ivailo.iotinov

главен асистент д-р Ивайло Йотинов

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“

Изследовател

Научни интереси в областта на биологичното водопречистване и екологичната биотехнология и по-специално микроскопски анализ на активни утайки, както и микробиологичен контрол на води, утайки и седименти.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
nora.dinova

д-р Нора Динова

Биологически факултет, Катедра „Обща и приложна хидробиология“, Изследовател

Бакалавър по „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, магистър по „Екологична биотехнология“ и докторантура по хидробиология (биологично водопречистване) в СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси в сферата на биологичното водопречистване и биотехнологиите за оползотворяване на отпадъци.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
neli.jeleva

доц. д-р Нели Желева, ръководител на лаборатория

Доцент по физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Научни интереси: Кристален растеж и спектроскопия на тънки слоеве и наноразмерни полупроводникови структури. Инфрачервена спектроскопия в областта на плазмената честота. Електронномикроскопски анализи на полупроводници и клетъчни култури при въздействие с биокомпоненти и нанодиаманти.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
mariana atanasova

доц. д-р Мариана Илиева Атанасова, Изследовател

Научни интереси в областта на моделирането и числените симулации на газоразрядни плазми, работещи при атмосферно налягане и ниски температури, с цел ефективното им приложение в области като екология, биологията и медицина.

 
todor.bogdanov

гл. ас. д-р Тодор Ганчев Богданов, Изследовател

Специалист в нискотемпературните плазмени технологии с био-медицински, аграрни и екологични приложения. Основната му дейност по проекта е разработка на иновативен източник за очистване на води.

 
Вероника Йорданова.jpg

Вероника Йорданова, Изследовател

Катедра по обща и приложна хидробиология Бакалавър по „Екохимия“, магистър по „Екомениджмънт“, докторант по „Хидробиология“ – Биологично водопречистване. Научни интереси в областта на ранкиране/приоритизиране на потенциално токсични замърсители във води и седименти. Оценка на самопречиствателния потенциал на реките, връзка пречиствателна станция-водоприемник.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Центърът за компетентност Clean & Circle ...
Обучение „Модули на съвременна технология и ...
На 8-и и 9-и октомври 2022 г. в София Тех Парк се ...