wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН

hristo.naidenski

Чл.-кор. Христо Найденски, двмн

Водещ изследовател

Научни интереси: Патогенни бактерии; Хранителни зоонози; Фактори и механизми на бактериалната вирулентност; Бактериално-гостоприемникови взаимоотношения; Медицинска и ветеринарна Микробиология; Инфекциозна имунология; Молекулярна биология и екология на Патогените; Нови антибактериални и антигъбни агенти; Антимикробна резистентност

zlatka.aleksieva

Доц. д-р Златка Алексиева

Микробиология: Микробна генетика – бактерии, дрожди и плесени; Биохимия: Биодеградация на ароматни и алифатни токсични съединения. Микробен метаболизъм и регулация; Молекулярна биология: Генно клониране; Регулация на генната експресия.

veselin.kusovski

Доц. д–р Веселин Късовски

Инфекциозна микробиология; хранителни зоонози; антимикробни средства; антимикробна резистентност; фотодинамично инактивиране на патогенни микроорганизми.

maya.zaharieva

Главен асистент Мая Захариева

Молекулярно-биологична идентификация за хранителни патогени; антимикробна резистентност; антимикробна активност и цитотоксичност на съединения от природен и синтетичен произход; инфекции и неоплазии; бактериално-гостоприемникови взаимоотношения.

maria.gerginova

Главен асистент Мария Гергинова

Mолекулярно-генетични изследвания на бактерии, дрожди и плесени: видова идентификация с помощта на PCR и ДНК секвенционен и филогенетичен анализ; Изследване на процеса на разграждане на ароматни замърсители на почви и води с индустриален произход: кинетика на растеж и деградация, анализ на разградни продукти, ензимни анализи и лабораторна оценка на технологично значими микробни щамове.

zvezdimira.tsvetanova

Главен асистент д-р Звездимира Цветанова

Микробиология на водата: биофилми в промишлени водни системи; бактериални взаимодействия в биофилмовото съобщество; екология на патогенните бактерии; антимикробна резистентност на микробиома в природни и антропогенно повлияни води. Водоснабдяване и канализация: микробиологично качество на питейната вода; биофилми в питейно-битови водоснабдителни системи; влияние на материалите, в контакт с питейната вода, върху общия микробен растеж; пречистване на водите. Микробиология на околната среда. Промишлена микробиология.

nadejda.peneva

Асистент Надежда Пенева

- Морфологични и физиологични анализи на микроорганизми – бактерии, дрожди и плесени; - Изследване на процеса на разграждане на ароматни замърсители на почви и води с индустриален произход

ludmila.dimitrova

Асистент д-р Людмила Димитрова

–Патогенни бактерии; –Хранителни зоонози; –Нови антибактериални и антигъбни агенти с растителен и животински произход; -Механизми на бактериална вирулентност, вкл. кворум сенсинг (биофилм образуване, подвижност и др.); –Антимикробна резистентност; –Молекулярна биология; -Ин витро и ин виво токсичност; –Екология, вкл. определяне качеството на води посредством макрозообентосни съобщества; –Фитохимия;

iva.tsvetkova

Микробиолог Ива Цветкова

–Патогенни бактерии; –Хранителни зоонози; –Нови антибактериални и антигъбни агенти; –Антимикробна резистентност.

 

Мила Добромирова Калева

д-р Мила Добромирова Калева, двм

д-р Мила Добромирова Калева, двм, асистент в департамент „Инфекциозна микробиология“ при Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“- БАН. Позицията й в проекта е на изследовател. Д-р Калева изследва и идентифицира патогенни бактерии в отходни и питейни води, наноси, утайки в райони около пречиствателните станции.

 

Катя Цветанова Стоянова

Катя Цветанова Стоянова, Изследовател пост-докторант по проекта

Професионалният ми опит и е свързан с областта на микробиологията, микробната генетика, биохимията, молекулярната биология, екология и опазване на околната среда и водите. Голяма част от този опит е придобит в института по микробиология към БАН, където съм зачислена като докторант през 2014, от 2019 имам образователна степен „доктор”и съм назначена като специалист с висше образование в института, където понастоящем заемам длъжността асистент. Работата ми по проекта към Центъра по компетентност е свързана с култивиране и проучване на способностите на бактериални, плесенни и дрождеви щамове да разграждат различни пестициди и ксенобиотици с моно- и полиароматни молекули, които са често срещани индустриални замърсители в околната среда, определяне на деградационна активност, ензимна активност, установяване на гени, свързани с процесите на биодеградация.

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...