wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН

Павлина.png

проф. дн Павлина Долашка, водещ изследовател, ръководител на лаборатория "Химичен анализ на води и седименти"

Ръководител на лаборатория "Химичен анализ на води и седименти"; Научни интереси в рамките на проекта: масспектрометрични анализи на замърсители на води; разработване на методи и технологии за получаване на биологично-активни вещества от отпадни продукти; пречистване на води от неорганични и органични зъмърсители използвайки различни техники.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Нарцислав.jpg

проф. д-р Нарцислав Петров, завеждащ лабораторията „Анализ на твърди органични отпадъци” към проекта.

Научни интереси в рамките на проекта: анализ на химичния състав на твърди органични отпадъци; термохимична преработка на органични отпадъци - твърди горива и онпадъчна биомаса; получаване на въглеродни адсорбенти.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...