wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип – Университет "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас

image007

Проф. д-р Валентин Ненов

Водещ изследовател

Научни интереси: Физико-химични и биологични методи за пречистване на води; Рекуперация на биогенни елементи; Използване на био-електрохимични системи за получаване на енергия от отпадъчна органична материя; Биосензори

husein.jemendziev

Доц. д-р Хюсеин Йеменджиев

Изследовател

Научни интереси: Био-електрохимични системи; Биологични методи за пречистване на води; Микробно биоразнообразие; Молекулярно-биологични методи за идентифициране на микроорганизми; Биодеградация на индустриални замърсители; Промишлена микробиология и биосинтез на биологично-активни вещества; Биосензори

gergana.peeva

Гл. ас. д-р Гергана Пеева

Катедра „Технология на водата, неорганичните вещества и силикатите“ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Изследовател

Научните интереси са насочени към пречистване на отпадъчни води, микробиологични горивни клетки, възстановяване на биогенни елементи от води и утайки, целево утаяване на струвит.

ralica.koleva

Ралица Колева

 Изследовател

Научни интереси в областта на екологични биотехнологии, микробиологични горивни клетки, управление на води

 

 

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...