wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Анализи с експертна оценка

Комплексен анализ

Комплексен анализ на биологичното стъпало в пречиствателни станции и експертна оценка за подобряване на ефективността

Описание на услугата: Включва пробоподготовка и предварителна обработка на пробите; анализ на химични показатели; анализ на технологични показатели; анализ на микробиологични показатели; анализ на данните и експертна оценка.

Лице за контакти: Проф. дбн Яна Топалова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Анализ на проби

Оценка на микробиологичното замърсяване на проби от питейни, минерални, трапезни, повърхностни и подземни, отпадъчни води чрез експресен и нов за България АТФ-тест, въведен от СЗО

Описание на услугата: Услугата включва: Пробоподготовка; Лабораторен анализ; Анализ на данните, експертна оценка; Tестът оценява броя живи единици (клетки) в изследваната проба; Резултатите са готови в рамките на деня

Лице за контакти:  гл.ас. д-р Елица Павлова

Тел. 0887 982 172

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Оценка на прооксидантния капацитет на проби от питейни, минерални, трапезни, повърхностни и подземни, отпадъчни води чрез нов за България луминесцентен тест

Описание на услугата: Луминесцентният тест оценява експресно и с висока чувствителност чистотата на изследваната проба без да е необходим тест и анализ на единични показател; Резултатите са готови в рамките на деня

Лице за контакти:  гл.ас. д-р Елица Павлова

Тел. 0887 982 173

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Химически анализи на питейни, подземни, повърхностни, отпадъчни води и утайки и експертна оценка относно качеството им.

Описание на услугата: Включва пробоподготовка и предварителна обработка на пробите; анализ на химични показатели; анализ на технологични показатели; анализ на данните и експертна оценка

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Галина Димова

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Соня Димитрова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Изготвяне на стратегически анализи за въвеждане на кръгова икономика във ВиК системите или в отделни техни елементи.

Описание на услугата: Анализ на силните и слабите страни, благоприятстващи и възпрепятстващи фактори за въвеждане на кръгови решения при управление на ВиК системи

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Галина Димова

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Ирина Костова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Изготвяне на оценка на риска на природните водоизточници и водоснабдителните системи

Описание на услугата: Анализ на наличната база данни, програми за мониторинг Разработване на План за Оценка на Риска във връзка с изпълнение на изискванията на Директива 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Галина Димова

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Оптимизиране на отделни технологични процеси в пречиствателни станции за питейни (ПСПВ) и отпадъчни води (ПСОВ)

Описание на услугата: Анализ на проектните параметри и експлоатационните характеристики на отделни технологични процеси и предложение за тяхната оптимизация

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Галина Димова

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Ирина Костова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Лабораторни и пилотни изследвания за пречистване на питейни, канализационни и промишлени води

Описание на услугата: Подготовка и провеждане на технологични експерименти за отстраняване на конкретни замърсители Анализ на резултатите и изготвяне на становище

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Галина Димова

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Ирина Костова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Извършване на одит преди разрушаване на сгради/съоръжения за идентифициране на опасни и потенциално опасни строителни отпадъци

Описание на услугата: Включва обследване на сградата за идентифициране на опасни и потенциално опасни строителни отпадъци и препоръки за разрушаване на сградата/съоръжението с оглед максимално оползотворяване на строителните отпадъци и минимизиране на разходите за управлението им

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Румяна Захариева

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци (ПУСО)

Описание на услугата: Разработване на ПУСО съгласно изискванията на ЗУО и НУСОВРСМ като задължителен проект в инвестиционното проектиране при извършване на основен ремонт/реконструкция/промяна на предназначение/премахване на строежи.

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Румяна Захариева

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Изготвяне на предложения за влагане на рециклирани строителни материали в строежите

Описание на услугата: Технико-икономически анализ на възможностите за влагане на рециклирани строителни материали в конктрени строежи, с оглед изпълняване на изискванията на нормативната уредба и/или за оптимизиране на разходите.

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Румяна Захариева

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Приложение на бетони с рециклирани добавъчни материали

Описание на услугата: Изготвяне на адаптирани рецептури на бетон с рециклирани добавъчни материали за постигане на определен клас по якост на натиск и за дадени експлоатационни въздействия и оценка на съответствието на тези бетони.

Лице за контакти:  Гл.ас. д-р инж. Боян Петров

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Анализ на проби

Изготвяне на Български технически одобрения (БТО) за строителни продукти

Описание на услугата: Изготвяне на БТО за продукти с рециклирани материали от строителни и промишлени отпадъци въз основа на проучвания, изпитвания и оценка на годността на строителните продукти за използването им по предназначение

Лице за контакти:  Доц. д-р инж. Димитър Бошнаков

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Комплексен анализ

Оценка на качеството на природни, питейни и отпадъчни води

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен анализ

Сканираща електронна микроскопия на материали с органичен и неорганичен характер

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен анализ

Анализ на колоидни и дисперсни системи (разпределение на частиците по размер) и оптимизация на процеси на коагулация

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен анализ

Определяне на степен на биоразградируемост на материали и химични съединения

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен анализ

Таксономична идентификация на микробни изолати от природни проби

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комплексен анализ

Разработване на технологични решения за пречистване на отпадъчни потоци и възстановяване на ресурси и ценни компоненти от тях

 

Лице за контакти: Доц. Х. Йеменджиев

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обновено на 4.11.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...